Oppilaaksi otetaan kolme vuotta täyttäneitä ja sitä vanhempia lapsia ja nuoria, joiden vanhemmista ainakin toinen puhuu suomea. 

Käytämme opetuksemme suunnittelun tukena 1.8.2015 voimaan tullutta Suomi-koulujen opetussuunnitelmasuositusta. Koulumme tehtävänä on ylläpitää sukujuuriltaan suomalaisten lasten kielitaitoa ja tukea kotona annettavaa kielen opetusta. Opetuksen lähtökohtana on suomalainen kulttuuri-identiteetti.

Oppilaat opiskelevat omissa ryhmissään ikänsä ja kielitaitotasonsa mukaisesti. Ryhmäjaon tarkoituksena on mahdollistaa yksilöllisen huomion ja tuen antaminen jokaiselle oppilaalle. Alla olevat ryhmäjaot ovat suuntaa antavia ja muutokset niissä ovat mahdollisia.
 

Lukuvuonna 2021 - 2022 koulussamme toteutuu neljä opetusryhmää: 

  • Leikki-ikäisten ryhmä (2017 - 2018 syntyneet)

  • Pienten koululaisten ryhmä (2015 - 2016 syntyneet)

  • Koululaisten ryhmä (2013 - 2014 syntyneet)

  • Isojen koululaisten ryhmä (2009 - 2012 syntyneet)


Leikki-ikäisten ryhmä (3 - 4v)


Leikki-ikäisten aloittelevassa ryhmässä suomen kielen kehityksen ja sanavaraston tukeminen ja kehittäminen tapahtuu pääsääntöisesti laulujen, leikkien, liikunnan, lukemisen ja askartelun kautta. Suomalainen kulttuuri tulee tutuksi mm. juhlapyhien, musiikin, taiteen ja kirjallisuuden avulla. Kielellisiä taitoja kehitetään vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja lapsia rohkaistaan käyttämään vähäistäkin suomen kielen taitoaan.
Opettelemme mm. seuraavia asioita: 
• kysymään ja vastaamaan yksinkertaisiinkysymyksiin ja tervehdyksiin
• nimeämään esineitä ja asioita arkiympäristöstä
• laulamaan, loruttelemaan ja leikkimään suomalaisia lastenlauluja, -loruja ja leikkejä
• tunnistamaan ja kuuntelemaan suomenkielisten sanojen äänteitä ja rytmiä sekä ääntämään suomen sanoja
• ilmaisemaan perustarpeita ja toimimaan vuorovaikutuksessa suomen kielellä.
Pienten koululaisten ryhmä - Kanteleensoittajat  (6 - 8v)
Pienten koululaisten ryhmässä kanssa oppilaiden suomen kielen sana- ja ilmaisuvarantoa kasvatetaan tietoisesti ja systemaattisesti ja heitä rohkaistaan käyttämään vähäistäkin suomen kielen taitoaan eri tilanteissa.
Opettelemme mm. seuraavia asoita: 
• suomen kielen aakkoset
• laulamaan, loruttelemaan ja leikkimään erilaisia suomalaisia lastenlauluja, -loruja jaleikkejä
• lukemaan ja kirjoittamaan yksittäisiä sanoja ja lauseita
• ymmärtämään ja tuottamaan lyhyitä kirjoitettuja viestejä
• ymmärtämään yksinkertaisia, lyhyitä tekstejä itselle tutuista aiheista
• havainnoimaan suomen kielen ja ympäristössä puhuttavan kielen kirjoituksessa ilmeneviä eroja
• kiinnittämään huomiota kirjoitetun kielen piirteisiin, kuten esimerkiksi äänteen pituuteen
ja lauseiden muodostamiseen.


 

 

 

Koululaisten ryhmä (9 - 11v) 

Koululaisten ryhmässä kanssa oppilaiden suomen kielen sana- ja ilmaisuvarantoa kasvatetaan tietoisesti ja systemaattisesti ja heitä rohkaistaan käyttämään vähäistäkin suomen kielen taitoaan eri tilanteissa.
Opettelemme mm. seuraavia asoita: 
• suomen kielen aakkoset
• lukemaan ja kirjoittamaan yksittäisiä sanoja ja lauseita
• ymmärtämään ja tuottamaan lyhyitä kirjoitettuja viestejä
• ymmärtämään yksinkertaisia, lyhyitä tekstejä itselle tutuista aiheista
• havainnoimaan suomen kielen ja ympäristössä puhuttavan kielen kirjoituksessa ilmeneviä eroja
• kiinnittämään huomiota kirjoitetun kielen piirteisiin, kuten esimerkiksi äänteen pituuteen
ja lauseiden muodostamiseen.

Isojen koululaisten ryhmä 12 - 15v
- Isompien koululaisten ryhmissä kannustetaan suomen kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin harrastamiseen. Tunneilla pyritään kehittämään kieltä monipuolisesti erilaisten luku- ja kirjoitusharjoitusten sekä puheilmaisun kautta. 

Oppilaita ohjataan havainnoimaan ja käyttämään yhä monipuolisemmin ja itsenäisemmin suomen kieltä eri yhteyksissä. Oppilaita kannustetaan aktiivisesti syventämään ja kehittämään kielitaitoaan kielen eri osa-alueilla.